จีนจำง่าย Mind Pictures เซี่ย หมิง อ้าย

ISBN:

Published:

112 pages


Description

จีนจำง่าย Mind Pictures  by  เซี่ย หมิง อ้าย

จีนจำง่าย Mind Pictures by เซี่ย หมิง อ้าย
| | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 112 pages | ISBN: | 3.22 Mb

หนังสือเลมนีไดนำเสนออักษรจีนพืนฐานจำนวน 50 ตัวอักษร มีภาพประกอบสีสันสวยงามนารัก บอกเลาถึงทีมาทีไปของตัวอักษรตัวนันๆ พรอมคำศัพทพืนฐานความรู ผูอานจะไดหลักการจำตัวอักษรจีนผานภาพวาดทีจะชวยใหจำอักษรนันๆ ไดงายขึนกวาการเรียนแบบปกติ นอกจากนีMoreหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนออักษรจีนพื้นฐานจำนวน 50 ตัวอักษร มีภาพประกอบสีสันสวยงามน่ารัก บอกเล่าถึงที่มาที่ไปของตัวอักษรตัวนั้นๆ พร้อมคำศัพท์พื้นฐานความรู้ ผู้อ่านจะได้หลักการจำตัวอักษรจีนผ่านภาพวาดที่จะช่วยให้จำอักษรนั้นๆ ได้ง่ายขึ้นกว่าการเรียนแบบปกติ นอกจากนี้ยังสามารถฝึกคัดตัวจีนและเรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆภายในเล่มได้อีกด้วยEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "จีนจำง่าย Mind Pictures":


wikaad.pl

©2013-2020 | DMCA | Contact us